Όροι χρήσης

Home » Όροι χρήσης

Το ιατρείο με την επωνυμία «Καρβούνης Ευάγγελος», που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Βασ. Σοφίας 98Α, σας καλωσορίζει στην ιστοσελίδα του «https://endocrinesurgeon.gr/»

Στην ιστοσελίδα προβάλλονται και προωθούνται υπηρεσίες του ιατρείου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων που περιγράφονται αναλυτικά στην εκάστοτε υπηρεσία, αλλά και όσων εμπεριέχονται κατωτέρω. Ως εκ τούτου, συνίσταται η προσεκτική ανάγνωση των κάτωθι αναγραφόμενων πριν την περιήγηση, πρόσβαση, χρήση της παρούσας δικτυακής τοποθεσίας.

1.1 Έννοιες

Ιατρείο: το ιατρείο με την επωνυμία «Καρβούνης Ευάγγελος», που εδρεύει επί της οδού Βασ. Σοφίας 98Α στην Αθήνα (τηλέφωνο επικοινωνίας: 2107771077), εφεξής καλούμενο στο κείμενο ως endocrinesurgeon.gr, όπως ονομάζεται ο διαδικτυακός τόπος του προαναφερθέντος ιατρείου.

Ιστοσελίδα: η παρούσα ιστοσελίδα «https://endocrinesurgeon.gr/»

Υπηρεσία: οι υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας

Χρήστης: κάθε χρήστης που επισκέπτεται και περιηγείται στην ιστοσελίδα

1.2 Περιορισμένη άδεια

Το ιατρείο, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, χορηγεί στο χρήστη ένα αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της ιστοσελίδας και των περιεχομένων αυτής. Ειδικότερα, ο χρήστης υποχρεούται να τηρεί όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια, μέσω της οποίας σκοπείται η τροποποίηση, αναπαραγωγή, δημόσια παρουσίαση ή χρησιμοποίηση της ιστοσελίδας και των στοιχείων της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό.

1.3 Δικαιώματα Πνευματικής ιδιοκτησίας

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας, ήτοι ενδεικτικώς και όχι περιοριστικά συμπεριλαμβανομένων, των κειμένων, φωτογραφιών, σχεδίων, εμπορικών και οικονομικών στοιχείων, προγραμμάτων, πάσης φύσεως αρχείων, σημάτων/λογοτύπων, μορφής (“layout”) της Ιστοσελίδας, προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στο Ιατρείο, διατίθενται δε στους χρήστες αυστηρά για προσωπική χρήση. Το Ιατρείο πάντοτε στα πλαίσια της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στην Ιστοσελίδα να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για την αξιοπιστία ή πληρότητα τους. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγής εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας. Τυχόν αναπαραγωγή επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του Ιατρείου ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Σε διαφορετική περίπτωση οι ως άνω ενέργειες μπορεί να αποτελέσουν προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας του Ιατρείου, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει πάσα προκληθείσα εις αυτήν θετική και αποθετική ζημία σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

1.4 Ευθύνη Χρήστη

Ο χρήστης της ιστοσελίδας του https://endocrinesurgeon.gr/ αποδέχεται ότι θα χρησιμοποιεί την παρούσα ιστοσελίδα σύμφωνα με το νόμο και τα χρηστά ήθη. Αποδέχεται ότι θα απέχει από κάθε δημοσίευση ή μετάδοση με κάθε τρόπο περιεχομένου, που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο και καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντίθετο στα χρηστά ήθη ή αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου ατόμου, δείχνει εμπάθεια ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές και άλλες διακρίσεις ή δύναται να προκαλέσει βλάβη σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια από τις ως άνω παραβάσεις, το https://endocrinesurgeon.gr/ διατηρεί το δικαίωμα αυτόματης διαγραφής του παρανομούντος χρήστη, προβαίνοντας σε κάθε, από τον νόμο, προβλεπομένη ενέργεια. Σε κάθε περίπτωση και με την επιφύλαξη όσων αναφέρονται ανωτέρω, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ενημερώνει τρίτους μέσω e-mail ή με τη βοήθεια των social media σχετικά με τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας.

1.5 Μεταβολές των όρων χρήσης

Το ιατρείο διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους για τη χρήση της ιστοσελίδας οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς ειδοποίηση των χρηστών αυτής. Τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και στις προϋποθέσεις τίθενται σε ισχύ άμεσα, δηλαδή από την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα. Με τη χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν αυτών τεκμαίρεται ρητή αποδοχή των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Για τον λόγο αυτό, συστήνεται η ανάγνωση των όρων χρήσης ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να υπάρχει ασφαλής και έγκαιρη ενημέρωση για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενό τους.

1.6 Περιορισμός Ευθύνης

Το ιατρείο μεριμνά για την άρτια λειτουργία της ιστοσελίδας και την ακρίβεια του περιεχομένου της. Σε καμία περίπτωση ωστόσο δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η τοποθεσία δεν θα προσβληθεί από ιούς.

Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας καθώς και οι παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω αυτής, διατίθενται «ως έχουν» και το Ιατρείο δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό.

Το ιατρείο λαμβάνει κάθε προσήκον και ευλόγως αναμενόμενο μέτρο, έτσι ώστε τα στοιχεία, οι πληροφορίες και το οπτικοακουστικό υλικό που αποτελούν το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας να είναι πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα. Το ιατρείο δεν δύναται ωστόσο να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα, ακρίβεια και αξιοπιστία των ως άνω στοιχείων και δεν ευθύνεται έναντι του επισκέπτη/ χρήστη ή τρίτων για οποιαδήποτε ζημία οφειλόμενη στον εσφαλμένο, ανακριβή ή ανεπίκαιρο χαρακτήρα τους.

Το ιατρείο μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να μεταβάλει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας ή περιγραφής υπηρεσίας.

Το Ιατρείο εφιστά την προσοχή του χρήστη στο ενδεχόμενο η πρόσβαση στην παρούσα ιστοσελίδα να ανασταλεί ή διακοπεί για λόγους ή προβλήματα που ανάγονται στους servers φιλοξενίας.

Δεν βαρύνει το Ιατρείο η κάλυψη αξιώσεων τρίτων από παραπλάνησή τους, λόγω αντιγραφής, παραποίησης της σελίδας ή σφετερισμού μέρους αυτής από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, τα οποία προέβησαν στις ανωτέρω ενέργειες κατά παράβαση των πνευματικών δικαιωμάτων του Ιατρείου και των χρηστών ηθών.

Με σκοπό την ολοκληρωμένη πληροφόρηση του περιηγητή, είναι δυνατόν η ιστοσελίδα να παραπέμπει σε συνδέσμους (links), οι οποίοι μεταφέρουν τον χρήστη σε διαδικτυακές τοποθεσίες τρίτων. Ρητά δηλώνεται ότι το Ιατρείου σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των συνδέσμων αυτών ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκληθεί στον χρήστη από την περιήγησή του σε αυτές τις σελίδες.

Η χρήση του ιστοτόπου www.EndocrineSurgeon.gr και του περιεχομένου του συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων χρήσης τους.

H χρήση των κειμένων αυτής της ιστοσελίδας είναι μόνο για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση και μόνο, και δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως ιατρική σύσταση ή συμβουλευτική ή ιατρική θέση, όσον αφορά σε προβλήματα υγείας του χρήστη ή οικείων του, ο οποίος οφείλει να αποτείνεται προσωπικά σε ιατρό και ειδικούς της υγείας. Η εφαρμοσμένη κλινική πράξη παρέχεται εξατομικευμένα σε κάθε ασθενή που έχει  κάθε φορά διαφορετικό πρόβλημα υγείας και σε καμία περίπτωση η συσχέτισή της με τα στοιχεία γενικής πληροφόρησης του ιστοτόπου, δεν παρέχει εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, για τα προ-, δι- και μετεγχειρητικά δεδομένα ενός συγκεκριμένου ασθενούς.

Το περιεχόμενο (ολόκληρο ή τμήμα του) αυτού του ιστοτόπου (κείμενα, εικόνες, λογότυπο, φωτογραφίες, βίντεο) δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εμπορική χρήση και απαγορεύεται η αντιγραφή ή η καταχώρηση σε άλλο δίκτυο ή η μετάδοση του από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, χωρίς έγγραφη άδεια του κου Καρβούνη. Τα στοιχεία των ιστοσελίδων αυτών προστατεύονται νομικά, από κάθε πράξη προσβολής πνευματικής ιδιοκτησίας ή εμπορικού σήματος ή αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων νόμων, και απαγορεύεται να αντιγραφούν ή να απομιμηθούν εξ’ ολοκλήρου ή εν μέρει.

Ενώ έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι δυνατές προσπάθειες για έγκυρη και πλήρως ενημερωμένη πληροφόρηση αυτής της ιστοσελίδας, ωστόσο ο Δρ Καρβούνης Ευάγγελος και οι συνεργάτες του δεν αντιπροσωπεύουν την καταλληλότητα των πληροφοριών που εμπεριέχονται στα κείμενα, ούτε και τα σχετικά με αυτές εικόνες, βίντεο ή γραφήματα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα, τα οποία παραθέτονται “ως έχουν”, χωρίς καμιά γραπτή εγγύηση, οποιασδήποτε φύσης. Ο Δρ Καρβούνης Ευάγγελος και οι συνεργάτες του δεν κάνουν δηλώσεις και αποποιούνται εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με την πληρότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα ή τη διαθεσιμότητα όσον αφορά την ιστοσελίδα ή τις πληροφορίες, προϊόντα, υπηρεσίες, ή των σχετικών γραφικών που περιέχονται στον δικτυακό τόπο για οποιονδήποτε σκοπό. Κάθε επίκληση που τοποθετείται σε τέτοιου είδους πληροφορίες, συνεπώς, είναι απολύτως με δική σας ευθύνη. Σε καμία περίπτωση δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, έμμεση ή παρεπόμενη απώλεια ή ζημία, ή οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που προέρχεται από απώλεια δεδομένων ή κερδών που προκύπτουν από, ή σχετίζονται με τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου. Σε καμία περίπτωση δεν ευθυνόμαστε για ειδική, έμμεση ή πιθανή βλάβη ή οποιαδήποτε άλλη βλάβη, προερχόμενη από απώλεια των αρχείων χρήσης, δεδομένων ή κερδών, ή συμβολαίου, αμέλεια ή άλλη υπαίτια πράξη, που πιθανώς να εμφανιστεί από ή σε σχέση με τη χρήση ή εκτέλεση της πληροφορίας, η οποία διατίθεται από αυτή την ιστοσελίδα καθώς και με τη χρήση ή εκτέλεση του λογισμικού.

Σχετικά με τα προιόντα (φαρμακευτικά σκευάσματα, χειρουργικά εργαλεία, εξαρτήματα, συσκευές, ειδικά υλικά) που αναγράφονται ή απεικονίζονται στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας, δεν υπάρχει σκοπός διαφήμισης, δε δίδεται εγγύηση για την καταλληλότητα και διαθεσιμότητα, καθώς και εγγύηση οποιασδήποτε φύσεως και δε συστήνεται η χρήση τους έναντι άλλων προιόντων του ανταγωνισμού, κάτι που θα αποφασισθεί αποκλειστικά από τον θεράποντα ιατρό σας και ειδικούς επαγγελματίες υγείας.

Οι σύνδεσμοι της ιστοσελίδας εμφανίζονται σε εσάς μόνο για λόγους διευκόλυνσης και το περιεχόμενό τους δεν ελέγχεται από τον Δρ Καρβούνη Ευάγγελο και τους συνεργάτες. Σε καμία περίπτωση δεν ευθυνόμαστε για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων ιστοσελίδων, ούτε και για τους συνδέσμους σε συνδεδεμένη ιστοσελίδα, ούτε για τυχόν τροποποιήσεις ή ενημερώσεις στις ιστοσελίδες αυτές και όποια απώλεια ή ζημία σχετίζεται με τη χρήση αυτών.

Η επικοινωνία μέσω ιστοσελίδας σε καμία περίπτωση δεν είναι εμπιστευτική και δεν πρέπει να δίδονται προσωπικές πληροφορίες, ιατρικές πληροφορίες για προσωπικά θέματα υγείας (ιατρικές εκθέσεις, πορίσματα, συνταγές, εξετάσεις, φωτογραφίες, βίντεο) και ο Δρ Καρβούνης και οι συνεργάτες, δε φέρουν απολύτως καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τη διανομή των περιεχομένων στοιχείων της επικοινωνίας.

Υπάρχει το ενδεχόμενο η χρήση του ιστοτόπου από εσάς, να καταγράφεται. Ο Δρ Καρβούνης και συνεργάτες είναι ελεύθεροι να χρησιμοποιήσουν αυτή την πληροφορία για στατιστικούς λόγους, για τη βελτίωση των υπηρεσιών τους. Στην περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τη συγκεκριμένη πολιτική, παρακαλούμε μην χρησιμοποιήσετε αυτή την υπηρεσία.